Privacy bij B Open

Je gegevens zijn beschermd

Als je deelneemt aan B-Open wordt er een elektronisch dossier aangelegd met daarin al je gegevens. Dat is nodig om je goed te kunnen helpen. Bij het vastleggen en het gebruik van deze gegevens zijn wij verplicht wettelijke voorschriften te volgen. Hoe dit gebeurt, staat in het privacyreglement. Hier op deze pagina staan de belangrijkste punten. Het volledige reglement vind je hier.

Privacy is een recht

Als patiënt heb je recht op bescherming van je persoonlijke gegevens. Alles wat je met je hulpverlener bespreekt, blijft geheim. Alleen personen die betrokken zijn bij je behandeling zijn op de hoogte van jouw situatie. Informatie mag niet worden doorgegeven aan anderen. Afhankelijk van je leeftijd kunnen we alleen met jouw toestemming je gegevens delen met anderen. Zie ook het kopje Mag een ander mijn dossier inzien?

Bij het recht op privacy gaat het om drie verschillende onderdelen:

Functioneel onderzoek

Een hulpverlener heeft bepaalde gegevens nodig om een diagnose te kunnen stellen. Vragen en onderzoeken dienen echter beperkt te blijven tot datgene wat noodzakelijk is voor de diagnose of behandeling.

Ruimtelijke privacy
Onderzoek en behandeling moeten zo veel mogelijk buiten het gehoor en gezichtsveld van anderen plaatsvinden. Wij moeten daarom zorgen dat de spreekkamers en behandelruimten (geluid)dicht zijn. Zonder jouw toestemming mogen anderen niet bij een behandeling of onderzoek aanwezig zijn.

Privacy persoonlijke gegevens
Je persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een elektronisch dossier. Hetzelfde geldt voor verslagen van gesprekken of contacten. De instelling is wettelijk verplicht een dossier aan te leggen.

In het dossier staan de volgende zaken:

 • Je persoonlijke gegevens, zoals leeftijd, opleiding en beroep.
 • Gegevens over de (zorg)verzekering.
 • Gegevens over de hulpverlening. Denk aan informatie over de intake, diagnose, onderzoeken, voortgang en brieven van verwijzers.
 • Het behandelplan en verslagen van hulpverleningsgesprekken.

Binnen B Open worden je persoonsgegevens verzameld en gebruikt voor:

 • Het ondersteunen en in stand houden van de zorg- en hulpverlening.
 • Het voeren van een doelmatig beheer en beleid in de organisatie.
 • Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting (anoniem) tenzij je hiertegen nadrukkelijk bezwaar aantekent.
 • Het financieel afhandelen van de geboden zorg.


Niet meer dan nodig

Jouw dossier mag alleen de informatie bevatten die van belang is voor de hulpverlening. Hierbij geldt de regel: niet meer dan nodig. Dat betekent dat alleen noodzakelijke gegevens mogen worden opgenomen en geen overbodige zaken en persoonlijke meningen. Opmerkingen die niets met de hulpverlening te maken hebben, horen niet thuis in het dossier.

Mag ik mijn dossier inzien?

Ja. Je hebt recht op inzage in jouw dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over jezelf gaan. Je kunt het elektronisch dossier bij voorkeur inzien in bijzijn van de hulpverlener. En tegen een geringe vergoeding kun je een kopie krijgen.

Mag een ander mijn dossier inzien?

Nee. Niemand anders dan jijzelf en de hulpverleners die bij jouw behandeling zijn betrokken, hebben het recht je dossier te bekijken. Alleen wanneer je daar schriftelijke toestemming voor geeft, mogen anderen het inzien. Voor je ouders zijn daar afhankelijk van je leeftijd uitzonderingen op:

 • Wanneer je jonger bent dan 12 jaar dan mogen je ouders je dossier inzien, er wijzigingen in laten opnemen of je dossier laten vernietigen.
 • Ben je tussen 12 en 16 jaar dan mogen je ouders je dossier alleen inzien na jouw toestemming. Je behandelaar beslist of je in staat bent om je ouders inzage in het dossier te weigeren. Je behandelaar mag ook je ouders inzage weigeren als hij of zij meent dat dit in jouw belang is.
 • Ben je 16 jaar of ouder dan heb je als jongere dezelfde rechten als volwassenen als het om het dossier gaat.

 B Open moet zijn dossiers zorgvuldig en goed beschermd bewaren. 

Mijn dossier klopt niet. Wat nu?

Wanneer je in je dossier zaken tegenkomt die niet kloppen of waarmee je het niet eens bent, kun je de hulpverlener vragen dit te veranderen. Gaat de hulpverlener daar niet op in, moet hij uitleggen waarom. Ook kun je je eigen visie op de behandeling opschrijven. De hulpverlener zal jouw verklaring aan het dossier toevoegen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Minimaal vijftien jaar. Na die tijd vernietigen we ze, tenzij er redenen zijn om ze langer te bewaren. Je kunt ook zelf om vernietiging vragen. In principe zal je hulpverlener op je verzoek ingaan. Wanneer hij je gegevens niet wil vernietigen, moet hij uitleggen waarom.

Privacyreglement afdeling reclassering

Dit privacyreglement is van toepassing op alle afdelingen van Jellinek, behalve op de afdeling reclassering. Deze afdeling heeft een andere privacyregeling. De betreffende regeling is bij de afdeling reclassering op te vragen.

Contact

Openingstijden telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 13.30 -16.30
Wil je liever langskomen? Kijk hier voor adressen en tijden.

 

Hulp bij verslaving

Wil je direct hulp? Meld je nu aan!

 

 

Doe onze online test en bekijk de risico's voor jou

Landelijke chat

B Open draait mee in de landelijke chat over Alcohol en Drugs
Openingstijden
maandag - vrijdag
van 13:00 tot 17:00

Kosten behandeling

Al onze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars. De verzekering kan wel het eigen risico in rekening brengen.

Lees meer over kosten

Lees meer over verzekeringen